Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. - siedziba: Kałdowo 2, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000059013 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, obsługą zatrudnienia, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez naszą Spółkę, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa rolnego, cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 li. a RODO). Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Ośrodek Hodowli zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, oraz przepisami dotyczącymi postępowań administracyjnych, sądowych lub skarbowych, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 3. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: 55 272 20 17,
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW

KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Ośrodka Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka. z o.o. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Ośrodka Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. w każdej chwili.
 2. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
 1. Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo" Spółkę z o.o.
 5. W imieniu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółki. z o.o. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 6. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy Spółka może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 7. Właściwym dla Ośrodka Hodowli Zarodowej „Gajewo” Spółki z o.o. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANEGO NA TERENACH

PRYWATNYCH OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „GAJEWO” SPÓŁKA Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Hodowli zarodowej „Gajewo” Spółka z o.o. z siedzibą w Kałdowie, Kałdowo 2, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000059013 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
 2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wprowadzonym monitoringiem wizyjnym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę,
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz ochrony mienia Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakresem monitoringu wizyjnego objęte jest gospodarstwo Tragamin, gospodarstwo Sztum, biogazownia rolnicza Tragamin (bramy wjazdowe, ciągi komunikacyjne, place manewrowe, wejścia do obiektów biurowych i gospodarczych, parkingi); siedziba Zarządu Kałdowo 2 (bramy wjazdowe, wejście do siedziby, ciągi komunikacyjne, plac manewrowy, parking). Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.  Administrator oznacza teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wyrażenie sprzeciwu wobec stosowanego monitoringu jest bezskuteczne.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przebywania na terenie obiektu objętego monitoringiem wizyjnym.