Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

I. Zamawiający:

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowo 2, 82-200 Malbork, tel.:(055) 272 20 17, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na zasadach określonych w ustawie zdnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.). Zamawiający zatrudnia  30  pracowników.

III. Warunki realizacji zamówienia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
  • posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
  • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
  • nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

2. Oferta musi zawierać szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK z podaniem wysokości wynagrodzenia.

3. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

IV. Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Termin na złożenie oferty: do dnia 17 sierpnia 2020 r. włącznie do godziny 16:00.

2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 sierpnia 2020 r. włącznie do godziny 16:00.

V. Dodatkowe informacje:

1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla OHZ „Gajewo” ofertę pod względem finansowym.

2. Osoba do kontaktu: p. Emilia Zielińska, 519 868 300, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o zamówieniach publicznych.

4. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny.

5. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.

6. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.

7. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

8. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

zapytanie ofertowe