Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zapytanie ofertowe na system CCTV

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na System CCTV przewidziany do zainstalowania w Kałdowie oraz w Tragaminie

I. Opis przedmiotu zamówienia:

KAŁDOWO

 1. Szafka teleinformatyczna wisząca 15U 450/550 mm – ilość -1
 2. Mikrotik RB3011UIAS-RM L5 1GB RAM, 10xGig LAN, 1xSFP, LCD, 1xUSB 3.0, Rack 19” – ilość – 1
 3. Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS- 7716NI-K4 (32 kanały, 160 Mb/s, 4xSATA, We/Wy alarmowe, VGA, HDMI, H.265/H.264) – ilość - 1
 4. Dysk twardy WD Purple, 3.5”, 6TB, SATA/600, 64MB cache – ilość – 2
 5. Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch – ilość – 1
 6. Ubiquiti Unifi Cloud Key (UniFi Controller UC-CK) – ilość – 1
 7. Ubiquiti UniFi AC Pro (UAP-AC-PRO) – Internet w biurach – ilość – 1
 8. Patch panel 19” 24 porty kat. 6 ekranowy – ilość 1
 9. Panel szczotkowy z organizerem kabli 1U do szaf rack 19” – ilość - 2
 10. Półka 19” 1 U/350 mm, doczołowa + wsporniki – ilość - 1
 11. Patch cord RJ45, kat.6 UTP, 0,5m czarny, 100% miedź- ilość - 4
 12. Patch cord RJ45, kat.6 UTP, 1 m niebieski, 100% miedź – ilość 2
 13. Listwa zasilająca rack 19” LZRM 810 BW IEC 320, PDU, 5m – ilość – 1
 14. Śruba montażowa rack (czarna podkładka z kołnierzem) kpl. 4 szt. – ilość – 6
 15. Organizer kabli – uchwyt pionowy 40x40 – ilość – 8
 16. Panel – płyta maskująca 1U- ilość - 1
 17. Listwa PCV 15x32 biała [mb.]- ilość – 16
 18. Kompletne gniazdo 2xRJ45 kat. 6 natynkowe białe – ilość - 2
 19. Kabel U/UTP HD LSHF kat. 6 drut UC400 23AWG niepalny [m] – ilość – 50
 20. Materiały pomocnicze – ilość – 1

TRAGAMIN

 1. Szafka rack 5U 19” 42/55/32 hermetyczna, odporna na korozję (5 lat gwarancji), IP65, IK10 zewnętrzna [kpl. – uchwyt rack, półka, uchwyt montażowy na słup, kompresor wilgoci], hermetycznie zamykana, blacha z powłoką Magnelis gr. 1,0mm – ilość- 4
 2. Śruba montażowa rack (kpl. 4 szt.) – ilość 8
 3. Cisco SG350-10MP 10 port Gigabit POE Manages Switch – ilość 4
 4. Listwa zasilająca rack 19” LZRM 810 BW IEC 320, PDU – ilość - 4
 5. Patch cord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m czarny, 100% miedź – ilość 14
 6. Wyłącznik nadprądowy Legrand S 301 B 10 1P 10 A – ilość – 4
 7. Obudowa izolacyjna S2 – ilość – 4
 8. Kamera IP sufitowa Hikvision DS.-2CD2126G1- I (2 MPix, 2.8 mm, 0,009 lx, IR do 30 m, WDR, IK10, H.265, AcuSense) – biuro – ilość – 3
 9. Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2646G1- IZS (4 MPix, 2.8 - 12 mm Motozoom, 0,01 lx, IR do 50 m, WDR, IK10, H.265, AcuSense) – ilość – 2
 10. Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2T46G1- 4I (4 MPix, 4 mm, 0,012 lx, IR do 50 m, WDR, H.265, AcuSense) – ilość – 9
 11. Uchwyt kamery HIKVISION DS. – 1260ZJ – ilość - 11
 12. Zabezpieczenie przeciwpięciowe 1-kanałowe do kamer IP PTF-1-EXT/PoE – ilość 14
 13. Kabel F/UTP kat. 6 UV zewnętrzny, ekranowany – ilość - 74
 14. Koryto kablowe PCV 40/60 2mb – ilość 5
 15. Zakończenie koryt, łączniki, narożniki – ilość – 8
 16. Rura osłonowa, peszel fi 28 [mb.] + łączniki + uchwyty – ilość – 250
 17. Linka stalowa PCV + osprzęt – ilość – 180
 18. Maszt stalowy ocynk 2 m + osprzęt montażowy, uchwyt ścienny – ilość – 1
 19. Materiały pomocnicze – ilość - 1

II. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy prowadzą działalność zgodną z przedmiotem zamówienia od co najmniej roku. Podstawą weryfikacji tego warunku będzie wpis do określonego rejestru przedsiębiorców.

III. Kryteria wyboru oferty:

Lp.

Kryterium

Waga

1

Cena netto najniższa

 60%

2

Czas trwania gwarancji

 20%

3

Termin płatności

 10%

4

Czas reakcji serwisu

 10%

 IV. Opis sposobu przyznawania punktacji :

Lp.

 Kryterium

 Waga

 Sposób przyznawania punktów

1

 Cena netto

 60%

 Cena netto - A

 Waga kryterium  60%

 Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

 A=An/Abx 100 pkt. x  60%

 A - oznacza ilość  punktów jakie otrzyma oferta  rozpatrywana  w kryterium „cena netto”

 An- oznacza najniższą cenę ofertowa netto spośród ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 Ab- oznacza cenę netto oferty ocenianej

 Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez oferenta w formularzu oferty.

2

 Czas   trwania   gwarancji (w   miesiącach)

 20%

 Czas trwania gwarancji– B

 Waga kryterium 20%

 Ocena zostanie wyrażona ilością punktów  przy czym:

 Czas trwania gwarancji do 12 miesięcy – 5 pkt

 Czas trwania gwarancji  od 13 miesięcy do 18 miesięcy –  10pkt

 Czas trwania gwarancji  od 19 miesięcy do 23 miesięcy –  15pkt

 Czas trwania gwarancji  24 miesiące i powyżej – 20  punktów

 Okres krótszy niż  12 miesięcy będzie uznany za niezgodny z treścią zapytania (minimalny okres gwarancji  12 miesięcy).  Ocena   tego   kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez oferenta w formularzu oferty.

3

 Termin   płatności

 10%

 Termin płatności – C

 Kryterium 10%

 Ocena zostanie wyrażona ilością punktów przy czym:

 Termin płatności 7 dni – 3 punkty

 Termin płatności 14 dni –  6 punktów

 Termin płatności 30 dni – 10  punktów

 Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez oferenta w formularzu oferty.

4

 Czas reakcji   serwisu

 10%

 Czas reakcji serwisu (liczony od momentu przyjęcia informacji o usterce) – D

 Waga kryterium 10%

 Ocena zostanie wyrażona ilością punktów przy czym:

 Czas reakcji serwisu do 6 h – 10 pkt

 Czas reakcji serwisu powyżej 6 h do 18 h (maksymalny czas reakcji serwisu) – 5 pkt

 Czas reakcji serwisu dłuższy niż 18 h będzie uznany za niezgodny z treścią zapytania (maksymalny czas reakcji serwisu 18 h)

 Wyniki zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę, która nie została wykluczona  (odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym) i uzyskała najwyższa liczbę punktów (P), która będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w kryteriach przedstawionych wyżej wg wzoru: P = A + B + C + D

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wyżej w rankingu będzie ten, który  wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji, następnie ten który wskaże krótszy czas reakcji serwisu, a następnie ten który wskaże dłuższy termin płatności.

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2.złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych

4. oferty, które zostały złożone i dostarczone po wyznaczonym w punkcie f) terminie.

VI. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019 r.


VII.
 
Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 30.09.2019 r.


VIII. Miejsce składania ofert:


Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o. Kałdowo 2, 82-200 Gajewo

IX. Akceptowalne formy składania ofert:

Oferty można składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie OHZ „Gajewo” w godzinach jego pracy, tj. 8-16 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres do dnia 23.08.2019 roku. Oferty które wpłyną po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone.  Pod uwagę będzie brana data wpływu, nie data nadania oferty w placówce pocztowej lub kurierskiej.

X. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
 • wartość oferty brutto, wartość podatku VAT,
 • wartość oferty netto,
 • termin realizacji zamówienia,
 • termin ważności oferty,
 • czas trwania gwarancji
 • warunki i termin płatności
 • czas reakcji serwisu

Oferty powinny zawierać pełne dane teleadresowe oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty oraz numer kontaktowy (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu . Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp. 

XI. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Ofert niespełniające wymagań określony w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone , a rozpatrywane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania przyczyny, a także do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.
 4. W przypadku, gdy oferta wystawiona i podpisana zostaje przez osobę niemającą prawa do reprezentacji podmiotu oferent powinien dostarczyć pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do zawierania zobowiązań w imieniu firmy, którą reprezentuje.
 5. Warunkiem realizacji jest przystąpienie do podpisania umowy bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania

zapytanie ofertowe